Kontaktujte nás: +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Žádost o nadační příspěvek

Nadační příspevěk je určen sociálně znevýhodněným nadaným dětem v České republice, kterým jejich finanční situace nedovoluje rozvíjet své nadání. Příčin může být mnoho, rozhodující však je prokazatelnost nepříznivé ekonomické situace rodiny a samozřejmě nadání dítěte. Na nadační příspěvek nevziká právní nárok, avšak přihlížíme k celkové motivaci žáka, studenta, rodičů a nebo vyučujícího pedagoga. Považujeme to za velmi důležité pro budoucí rozhodování a směřování spolupráce a především rozvoj nadání dítěte. O jednorázový finanční příspěvek z majetku Nadačního fondu Šance pro talent mohou žádat žáci / studenti do 15 let (za děti jejich zákonní zástupci, učitelé, lektoři, sociální pracovní a pod.). Žádat lze pouze o příspěvek menšího rozsahu do 5 tis. na celý školní rok (školné v ZUŠ, kroužky zaměřené na umělecké a sportovní aktivity, poplatek do hudebních a vědomostních soutěží, pomůcky související s mimoškolními aktivitami, taneční a sportovní oblečení, cestovné na účast v soutěžích, účastnický roční poplatek).

UPOZORNĚNÍ !!! Nebudeme akceptovat neúplné žádosti vč. příloh.


Přečtěte si pozorně informace k žádosti, po té vyplňte přihlášku (všechna pole jsou povinná):

Základní informace o žadateli:
Adresa bydliště
Informace k projektu, aktivitě
Zašli: Povinná součást žádosti - položkový rozpis financí (co potřebujete zaplatit), diplom - ocenění, doporučení školy, organizace, lektora nebo učitele.
(max. 5MB)
Zákonný zástupce

Informace pro subjekt údajů

Nadační fond Šance pro talent, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 04877331 (dále jen „Nadační fond Šance pro talent“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů. Kontaktní osobou údajů je Kamil Vavrek. Zpracování provádíme v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně údajů" a další související legislativou, a to dle Čl. 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (nebo např. f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám, a to pro účely účetní agendy firmě MXB s.r.o. a také pro účely získání finančních protředků do stipendijního programu nadaci Albatros. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Nadační fond Šance pro talent ze dne 25.5.2018.

Facebook