Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Naše strategie

Nadační fond Šance pro talent usiluje o maximální podporu talentovaných dětí ze sociálně znevýhodněných rodin. Dětem a studentům nabízíme především morální a finanční pomoc, která je určena k podpoře jejich talentu a nebo vzdělávání a to po celou dobu jejich studia. 
Jsme fondem, který jako jediný v ČR uplatňuje objektivní posouzení žádosti na základě provedeného sociálního šetření uchazeče a jeho ekonomické a sociální situace. Žadatele o finanční podporu považujeme od samého začátku spolupráce za partnera, jsou zachována veškerá práva a ochrana žadatele v souvislosti se svěřenými osobními údaji a sociální situací. Nadační fond staví posouzení žádosti především na provedeném sociálním šetření, které považujeme za unikátní nástroj k posouzení žádosti a případnému přidělení finančních prostředků. Finanční prostředky může nadační fond přidělit až ve 100% výši uvedených nákladů.    
Sociální šetření provádí sociální pracovník fondu v místě, kde uchazeč bydlí, pokud jde o nezletilého, sociální šetření se provádí v přítomnosti rodičů nebo osoby, která za dítě zodpovídá. Sociální šetření se provádí na základě rozhovoru se zúčastněnými osobami, na místě se vyhotoví písemný záznam, do kterého se zaznamenává mimo jiné i to, o jakou částku talentované dítě žádá a proč, k čemu by měly být finanční využity a jaké je celkové finanční zázemí uchazeče nebo rodiny. Záznam je následně poskytnut i účastníkům sociálního šetření a vychází se z něj při posouzení výše finanční podpory. 
O výši dotace je žadatel písemně informován. O finanční pomoc se může ucházet opakovaně, pokud to situace talentovaného dítěte vyžaduje, vždy však 1x ročně.       

Facebook