Kontaktujte nás: +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pro letošní školní rok 2019 / 2020 příspěvky již neposkytujeme !!!

Stipendijní program - Šance pro talent

Cílová skupina: nadané děti, ze sociálně - znevýhodněného prostředí, kterým jejich finanční situace neumožňuje rozvinutí nadání.


Talentované děti z chudých rodin mají omezené možnosti rozvoje svého potenciálu. Nedostatek financí je první překážkou, nikoliv však jedinou. Problémem je také skutečnost, že rodiče talent často nerozpoznají, případně neví, jak s talentem naložit. V sociálně slabším prostředí nebývá zvykem podporovat u dítěte zájmové či volnočasové vzdělávání. Ale právě díky pedagogům v kroužcích většinou k rozpoznání a podpoře talentů může dojít. A pokud se objeví nadání v jedné oblasti, často vede k celkovému rozvoji dítěte - učí se trpělivosti, podporuje cílevědomost, píli, ukazuje potřebnost všeobecného vzdělání. V neposlední řadě pomáhá nastavit pevnější vazbu a spolupráci mezi dítětem, rodiči a pedagogy - v zájmovém kroužku i v běžné škole, kde dítě plní povinné nebo další vzdělání. Podpora rozvoje talentů u sociálně znevýhodněných dětí pomáhá také rozšiřovat obzory dítěte i jeho nejbližšího okolí, v případě viditelného úspěchu je dítě vzorem i pro své vrstevníky pocházející ze stejného prostředí. 

Základní informace o žadateli:
Adresa bydliště
Informace k projektu, aktivitě
Zašli: Povinné přílohy k této žádosti: Studenti, kteří končí základní školu a nastupují do prvního ročníku jednotlivých typů středních škol: úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení z 9. třídy základní školy kopie vyrozumění o přijetí na SŠ Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků jednotlivých typů středních škol: - úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení z předcházejícího ročníku studia na stávající škole Studenti, kteří nastupují do prvního ročníku vysoké školy nebo vyšší odborné školy: - úředně ověřená kopie závěrečného vysvědčení ze střední školy - kopii maturitního či jiného vysvědčení o závěrečné zkoušce ze střední školy - kopii vyrozumění o přijetí na VOŠ nebo VŠ Studenti, kteří již chodí do dalších ročníků VOŠ nebo VŠ: - potvrzení o studiu a úspěšném ukončení posledního semestru studia na formuláři nadačního fondu Šance pro talent
(max. 5MB)
Zákonný zástupce

Informace pro subjekt údajů

Nadační fond Šance pro talent, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 04877331 (dále jen „Nadační fond Šance pro talent“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů. Kontaktní osobou údajů je Kamil Vavrek. Zpracování provádíme v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně údajů" a další související legislativou, a to dle Čl. 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (nebo např. f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám, a to pro účely účetní agendy firmě MXB s.r.o. a také pro účely získání finančních protředků do stipendijního programu nadaci Albatros. Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Nadační fond Šance pro talent ze dne 25.5.2018.

Facebook