Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Statut

Preambule

Vznik nadačního fondu


Nadační fond Šance pro talent byl založen zakládací listinou ze dne 22.2.2016. Dne 18.03.2016 byl Nadační fond Šance pro talent zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 1360 pod identifikačním číslem 04877331.

I.
Název a sídlo nadačního fondu

1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond Šance pro talent (dále jen "nadační fond").

2. Sídlo nadačního fondu je: Kaprova 42/14, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 00.


II.
Zřizovatel nadačního fondu a jeho majetkový vklad


1. Zřizovatelem Nadačního fondu Šance pro talent je Kamil Vavrek, bytem: Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, PSČ: 286 01 (dále jen "zakladatel").

2. Zřizovatel vložil do nadace peněžitý vklad v celkové výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých).


III.
Nadační jmění 

Nadační jmění při zřízení nadačního fondu činí 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) a je tvořeno majetkovým vkladem jediného zřizovatele.

IV.

Účel nadačního fondu

Zřizovatel zřizuje nadační fond za účelem:

- přispívat k rozvoji vzdělání nadaných sociálně vyloučených dětí v ČR a podporovat jejich integraci do společnosti,

- podporovat duchovní a materiální hodnoty, vzdělání, školství vč. volnočasových aktivit, lidových tradic, kultury, umění a památek 

Za účelem dosažení svého shora popsaného účelu bude nadační fond (kromě poskytování příspěvků) vykonávat následující činnost:

- organizace celostátní soutěže s cílem pravidelně při slavnostním finále prezentovat a oceňovat nadané a úspěšné sociálně znevýhodněné děti České republiky vč. dětských kolektivů, a to napříč všemi obory,
- široká medializace nadaných a úspěšných sociálně znevýhodněných dětí České republiky a získávání nových materiálních i nemateriálních příležitostí k dalšímu rozvoji těchto dětí,
- propagace a podpora dětských volnočasových aktivit,
- motivace a inspirace rodičů k volnočasovým aktivitám dětí,
- propagace účelu nadačního fondu k získávání podpory, darů, grantů a dalších zdrojů pro jejich realizaci,
- zajištění dalších kulturních, společenských aj. akcí.


Vedlejší činnost nadačního fondu: 

- K podpoře hlavní činnosti vyvíjí nadační fond dále činnost vedlejší (hospodářskou), a to zejména: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.


- Zisk z vedlejší činnosti nadačního fondu lze pouţít pouze pro (hlavní) činnost a správu nadačního fondu.


V.
Správní rada

1. Statutárním orgánem nadačního fondu je správní rada. Správní rada spravuje majetek nadačního fondu, řídí její činnost a rozhoduje o všech záleţitostech nadačního fondu.

2. Správní rada má dva členy. Prvními členy správní rady jsou zřizovatelem jmenováni: Kamil Vavrek, narozen 4.dubna 1979, bytem Náměstí Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav, PSČ 286 01 a MgA. Jan Kubala, narozen 13. března 1984, bytem Fr. Cechury 4462/4, Ostrava Poruba, PSČ: 708 00.


1. Funkční období správní rady je pětileté. Další členy správní rady pak volí sama správní rada.

2. Správní rada můţe odvolat člena správní rady z důvodu váţného či opakovaného porušení jeho povinností, z důvodu ztráty způsobilosti ke členství ve správní radě. Správní rada volí ze svého středu předsedu. Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady, a to zpravidla nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat zasedání správní rady vţdy, poţádají-li o to nejméně dva členové správní rady nebo revizor.

3. Správní rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomni alespoň dva její členové.

4. Nadační fond zastupuje navenek samostatně předseda správní rady.

5. K rozhodnutí správní rady o přeměně nadačního fondu je třeba souhlasu všech členů správní rady. V ostatních věcech rozhoduje správní rada nadpoloviční většinou všech hlasů. Hlasovací právo všech členů správní rady je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

6. Správní rada rozhoduje o všech věcech, které tato listina nesvěřuje jinému orgánu.


VI.
Jednání jménem nadačního fondu


1. Jménem nadace jedná navenek samostatně předseda správní rady nebo společně dva členové správní rady.

2. Podepisování za nadační fond se děje tak, že předseda správní rady samostatně připojí svůj vlastnoruční podpis s uvedením funkce nebo společně dva členové správní rady připojí svoje podpisy s uvedením funkcí, k napsanému, vytištěnému či k tištěnému názvu nadačního fondu.


VII.
Revizor 


1. Kontrolním orgánem nadace je revizor, který vykonává působnost dozorčí rady podle ustanovení § 20 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. 

2. Prvním revizorem je: Jiří Nežerný, narozen 28.června 1964, bytem, Velká Hradební 2336/8a, Ústí nad Labem, PSČ 400 01. Funkční období revizora je pětileté. Dále pak volí revizora správní rada nadačního fondu.


Revizor zejména:


- kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků z majetku nadačního fondu a správnost jeho účetnictví,
- přezkoumává závěrku a výroční zprávu,
- dohlíží na to, zda nadační fond vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy a statutem,
- upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
- čtvrtletně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti


Revizor je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněn zejména:


- nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se nadačního fondu,

- svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy nadačního fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady,

- revizor má právo účastnit se jednání správní rady a musí mu být uděleno slovo, pokud o to požádá.


VIII.
Podmínky pro poskytování nadačního příspěvku z majetku nadačního fondu

Příspěvky mohou být poskytovány fyzickým osobám a právnickým osobám, jež svou činností mohou přispět k naplnění účelu nadačního fondu. Další podmínky pro poskytování příspěvků budou stanoveny statutem nadačního fondu. Na poskytnutí příspěvku není právní nárok. Kdo pouţije příspěvek v rozporu s účelem, k němuž byl poskytnut, je povinen na výzvu nadačního fondu příspěvek v celé výši vrátit.


IX.
Zdroje majetku nadačního fondu


1. Zdroje nadačního fondu tvoří zejména finanční a jiné prostředky ve formě:


a) výnosů z majetku nadačního fondu,
b) nadačních darů,
d) výdlků kulturních, vzdělávacích, společenských akcí a veřejných sbírek,
2. Nadační fond používá své prostředky výhradně k realizaci účelu nadačního fondu a na úhradu nákladů na správu nadačního fondu.

X.

Náklady související se správou nadačního fondu

Celkové roční náklady nadačního fondu související se správou nadačního fondu nesmí převýšit 20% hodnoty nadačního jmění podle jeho stavu ke dni 31.12. téhož kalendářního roku.

XI.
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

1. Nadační příspěvek ve formě finanční či věcné pomoci je možno poskytovat právnickým nebo fyzickým osobám náležejícím do okruhu oprávněných osob uvedených v čl. XII tohoto statutu pouze k účelům vymezeným v zakládací listině a ve statutu za níže uvedených podmínek.

2. Nadační příspěvky lze poskytovat na základě individuální žádosti, jejímž podpisem žadatel stvrzuje pravdivost údajů v žádosti obsažených. V žádosti musí být uvedena identifikace žadatele (jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, jde-li o fyzickou osobu, nebo firma, IČO a adresa sídla, jde-li o právnickou osobu), konkrétní účel, pro který má být nadační příspěvek použit, požadovaná forma a výše příspěvku a další zdroje financování záměru či projektu.


3. Nadační příspěvky lze rovněž poskytovat formou účelově vázaných grantů pro konkrétní projekt v rámci jednotlivých grantových programů a to na základě žádosti vyhovující vyhlášeným grantovým pravidlům. Vyhlášení grantů a grantových pravidel je v působnosti správní rady.


4. Správní rada je oprávněna vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení oprávněnosti žádosti o nadační příspěvek.


5. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje prostou většinou správní rada nadačního fondu či správní radou pověřený člen, a to s přihlédnutím k odbornému stanovisku předloženým vědeckou radou nadačního fondu. Správní rada či pověřený člen správní rady rozhoduje o poskytnutí nadačního příspěvku na základě žádosti či na základě návrhu zřizovatele, člena správní rady či revizora.


6. Správní rada či pověřený člen správní rady může žádost bez zdůvodnění odmítnout.

7. Na nadační příspěvek není právní nárok.

8. Přehled udělených nadačních příspěvků je každoročně zveřejňován ve výroční zprávě nadačního fondu.

9. Nadační příspěvek lze poskytovat pouze na základě smlouvy uzavřené mezi nadačním fondem a příjemcem nadačního příspěvku. Finanční příspěvky se poskytují pouze bezhotovostním bankovním převodem na účet příjemce nadačního příspěvku. Věcné příspěvky se poskytují protokolárním předáním a převzetím věci.

10. Nadační příspěvek je příjemce oprávněn použít pouze v souladu s účelem, pro který byl poskytnut, při dodržení smluvních podmínek, pravidel stanovených tímto statutem a grantových pravidel, pokud byly správní radou vydány.

11. Nadační fond je oprávněn průběžně sledovat, zda jsou poskytnuté nadační příspěvky hospodárně a efektivně využívány, a zda dochází k realizaci účelu, pro který byly poskytnuty. Příjemce je povinen prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek použit. Případně nepoužité prostředky nebo celý nadační příspěvek použitý v rozporu s podmínkami pro jeho užití je příjemce povinen vrátit.


XII.
Vymezení okruhu osob oprávněných žádat nadační příspěvek


O nadační příspěvek mohou žádat zejména:

a) fyzické osoby
b) spolky
k) další právnické a fyzické osoby, jejichž výčet bude uveden v jednotlivých grantových programech nebo které doručí nadačnímu fondu písemnou žádost o přidělení příspěvku na financování projektu či záměru, který odpovídá účelu nadačního fondu.

XIII.
Další činnost nadačního fondu


Správní rada nadačního fondu může rozhodnout, že vedle poskytování nadačních příspěvků bude nadační fond vyvíjet v souladu s jeho účelem další činnost, zejména pořádat kulturní, vzdělávací, či společenské akce.


XIV.
Výroční zpráva 

1. Nadační fond zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vţdy do 30.6. následujícího roku. Výroční zpráva bude uložena u rejstříkového soudu do sbírky listin.

2. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti nadačního fondu za hodnocené období a další náležitosti stanovené zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech.

3. Výroční zpráva je schvalována správní radou a přezkoumávána revizorem nadačního fondu.


XV.
Účetnictví nadačního fondu

1. Nadační fond zpracovává účetní závěrku za každý kalendářní rok vždy do 31.3. následujícího roku. Účetní závěrka bude uložena u rejstříkového soudu do sbírky listin.

2. Nadační fond vede účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Účetní závěrka je schvalována správní radou a přezkoumávána revizorem.


XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem se řídí zákonem č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech, v platném znění.

2. Tento statut se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden bude založen do sbírky listin rejstříkového soudu a dva budou založeny v dokumentaci nadačního fondu.

3. Tento statut byl schválen správní radou dne 28.3.2016.

V Praze dne 28.3.2016

Kamil Vavrek
předseda správní rady
Nadačního fondu Šance pro talent

Facebook