Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Pravidla pro poskytování nadačního příspěvku

 

1. Základní ustanovení

 

1.1. Nadační fond Šance pro talent se sídlem Kaprova 42/14, PSČ 110 00, IČ: 04877331 poskytuje nadační příspěvky v souladu s vizí a účelem nadačního fondu, k němuž byl zřízen, tedy primárně k podpoře projektů působících v jedné z následujících oblastí:

 

· podpora uměleckého vzdělávání dětí a mládeže 

· podpora hudebně nadaných sociálně znevýhodněných dětí

 

1.2. Správní rada nadačního fondu vyhlašuje veřejná otevřená či uzavřená výběrová řízení na poskytnutí nadačního příspěvku v souladu s posláním a cíli nadačního fondu.

1.3. Nadační příspěvky se přiznávají výhradně na základě výběru ze žádostí žadatelů dle pravidel výběrového řízení daného těmito pravidly.

2. Podmínky grantového řízení 

2.1. Příspěvky mohou být nadačním fondem poskytnuty následujícím subjektům: 

a) fyzickým osobám 

b) neziskovým organizacím (spolky, obecně prospěšné společnosti) 

2.2. Typy záměrů, na které nadační fond může poskytnout nadační příspěvek: podporovaný projekt musí být v souladu s vizí a účelem nadačního fondu, projekt vycházet z jedné ze dvou priorit nadačního zaměření, záměr musí být realizován na území České republiky a doba realizace záměru nesmí přesáhnout 12 měsíců.

 

3. Žádost o nadační příspěvek 

3.1. O nadační příspěvek lze požádat prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu "Žádost o udělení nadačního příspěvku" (dále jen "žádost"). Nedílnou součástí žádosti jsou i povinné přílohy.

3.2. Tiskopis žádosti lze získat stažením z odkazu ZDE.

3.3. Žádosti jsou přijímány v průběhu kalendářního roku. 

3.4. Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení. 

3.5. Neúplné žádosti a žádosti neodpovídající vizím a cílům nadace jsou z dalšího hodnocení vyřazeny.  

3.7. Nadační fond má právo vyžádat si další podklady potřebné pro posouzení žádosti.

 

4. Schvalování nadačních příspěvků 

4.1. Nadační fond předkládá všechny nevyřazené ţádosti k posouzení správní radě

4.2. O udělení nadačních příspěvků rozhoduje správní rada nadačního fondu, která posuzuje žádosti žadatelů. 

4.4. Rozhodnutí správní rady nadačního fondu je konečné a nelze se proti němu odvolat. 

4.5. Nadační fond je oprávněn, na základě vlastního uvážení, snížit nadační příspěvek oproti požadované částce.

4.6. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok. Nadační fond je oprávněn jednotlivé nebo i všechny žádosti odmítnout a není povinen žadateli toto odmítnutí zdůvodňovat.  

4.7. Obecná kritéria, k nimţ nadační fond přihlíží při posuzování projektů, jsou: projektový záměr, způsob a kvalita zpracování projektu, finanční aspekty projektu a způsobilost žadatele. 

4.8. Podklady poskytnuté spolu s žádostí o poskytnutí nadačního příspěvku se žadatelům nevracejí.

 

5. Pravidla nakládání s nadačním příspěvkem 

5.1. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit výhradně na realizaci záměru, který byl obsahem žádosti. 

5.2. Poskytnutý nadační příspěvek musí být použit v souladu a dle pravidel obsažených v platných právních předpisech a ve smlouvě o nadačním příspěvku uzavřené mezi žadatelem a nadačním fondem. 

5.3. Případné změny v realizaci projektu musí být předem schváleny správní radou Nadačního fondu. Žadatel je povinen podat žádost o změnu v realizaci projektu písemně. 

5.4. Pokud je s poskytnutým nadačním příspěvkem nakládáno jinak, než je stanoveno v bodech 5.1., 5.2. a 5.3., je příjemce povinen příspěvek vrátit v míře: o celý poskytnutý nadační příspěvek, pokud tento není použit v souladu s těmito pravidly, pokud žadatel odmítne nebo neumožní kontrolu využití příspěvku nebo pokud nedoloží o použití příspěvku ve stanovených termínech, případně v jiných případech stanovených ve smlouvě o poskytnutí příspěvku o příslušnou část poskytnutého nadačního příspěvku v případě že projekt, či některá jeho část, je realizován s nižšími náklady oproti schválenému rozpočtu. 

5.5. Pokud nastanou podmínky pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku, je žadatel povinen toto oznámit nadačnímu fondu neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozví.

5.6. Lhůta pro vrácení části nebo celého nadačního příspěvku činí 30 dnů ode dne, kdy nadační fond žadatele k tomuto úkonu písemně vyzve.

 

6. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

6.1. Nadační fond uzavírá s příjemcem příspěvku smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku.

 

6.2. Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku je navržena nadačním fondem a obsahuje zejména:

· výši přiděleného příspěvku 

· účel, na který byl příspěvek přidělen 

· způsob čerpání nadačního příspěvku

· termín, do kterého je příjemce nadačního příspěvku povinen předložit vyúčtování nadačního příspěvku a doložit využití finančních prostředků 

· povinnost žadatele umožnit nadaci průběžnou kontrolu dokumentace a způsobu užití poskytnutého nadačního příspěvku

6.3. Žadatel návrh smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku podepíše ve lhůtě stanovené nadací. Pokud tak neučiní, pozbývá rozhodnutí o přidělené nadačního příspěvku platnosti.

 

7. Kontrola použití nadačního příspěvku 

7.1. Nadační fond si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat použití poskytnutého nadačního příspěvku. 

7.2. Příjemce nadačního příspěvku je povinen dodat nadačnímu fondu závěrečnou zprávu do 1 měsíce od ukončení projektu.

7.3. Nadační fond si může vyžádat provedení nezávislého auditu podpořeného záměru a má právo určit si auditora. V takovém případě hradí náklady spojené s auditem nadační fond.

 

8. Závěrečná ustanovení 

8.1. Nadační fond nehradí žadatelům a osobám s nimi spojenými žádné náklady a výdaje související s řízením či jednáním o uzavření smlouvy o nadačním příspěvku. 

8.2. Rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku záleží zcela na uvážení nadačního fondu. 

8.3. Pravidla obsaţená v těchto pravidlech či jakémkoli jiném dokumentu souvisejícím se schvalovacím řízením, nepředstavují závazek nadačního fondu vůči žadatelům ani jakékoli jiné osobě podle zmíněných pravidel postupovat.

8.4. Nadační fond má právo: na zrušení schvalovacího řízení o na rozhodnutí, nepřidělení žádného nadačního příspěvku, odmítnutí poskytnutí části nebo celého přiznaného nadačního příspěvku a to i v případech, že již došlo k vyhlášení výsledků schvalovacího řízení 

8.5. Na přiznání nadačního příspěvku není právní nárok, právní nárok může vzniknout nejdříve až uzavřením smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku a splněním podmínek pro poskytnutí nadačního příspěvku sjednaných v dané smlouvě.

Facebook