Kontaktujte nás: +420 224 142 463, +420 608 660 776 | info@sanceprotalent.cz

Podpořte činnost Nadačního fondu Šance pro talent nebo konkrétní nadané sociálně znevýhodněné děti

 Naše činnost (provozná náklady, mzdy, realizace projektů), se bez pomoci státních institucí a vás dárců neobjede. Můžete nás podpořit jakoukoliv částkou prostřednictvím platební brány.

Je Vám umění blízké a rádi byste přispěli k rozvoji těchto dětí? Můžete podpořit naši činnost a my se pokusíme udělat, co bude v našich silách, aby se talent dětí nepromarnil.

Děkujeme vám za podporu !!!

 

Možnosti přihlášení se k dárcovství

K dárcovství se lze přihlásit pomocí kontaktního formuláře, ve kterém lze zadat jednotlivá kritéria popisující formu Vašeho daru. Po obdržení kompletně vyplněného formuláře, Vás budeme kontaktovat a po dohodě zašleme návrh darovací smlouvy k bezhotovostní platbě. Platbu lze také uskutečnit prostřednictvím platební brány.

penize

DALŠÍ FORMY DÁRCOVSTVÍ

Dárcovství je jedním z možných projevů filantropie s kořeny sahajícími do až antiky, tedy do doby, ve které má ostatně výraz „filantropie“ i své kořeny. Dárcovství lze klasifikovat z různých pohledů, kupříkladu máme dárcovství individuální a firemní (z hlediska toho, kdo je vykonavatelem aktu darování). Dárcovství lze členit též podle povahy daru, který může být:

b) finanční (peněžní)

a) materiální (věcný)

FINANČNÍ DAR

Finanční dary jsou nejběžnější formou příspěvku na veřejně prospěšný účel. K darování dochází smlouvou uzavřenou mezi dárcem a obdarovaným a i když ji zákon v určitých případech nevyžaduje v písemné formě, s ohledem na možné budoucí spory ji lze jen doporučit. Darovat finanční prostředky v hotovosti lze (dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, v platném znění) jen do výše 15 000 EUR. Omezení neplatí jen v tom případě, že dárce vloží finanční prostředky na bankovní účet obdarovaného.

VĚCNÝ DAR

Při darování věci se doporučuje písemná forma darovací smlouvy, zejména v případech, jde-li o nemovitost, nebo pokud není věcný dar předán obdarovanému v okamžiku darování. Písemnou smlouvu lze také doporučit v případech, jde-li o darování cennějšího nebo většího věcného daru, například automobilu nebo jiného technického zařízení, a to i pokud dochází k bezprostřednímu předání věci při darování.

DAR DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Veřejné sbírky bývají častým způsobem darování finančního příspěvku. Veřejná sbírka získává a shromažďuje dobrovolné peněžité příspěvky od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel. Ten bývá zejména humanitární nebo charitativní, může podporovat rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu v daném regionu, ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Veřejnou sbírku je možné konat jedním z několika způsobů:

a) shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky

b) sběracími listinami - na sběrací listiny lidé uvedou částku, kterou chtějí poskytnout a stvrdí ji svým jménem a příjmením

c) pokladničkami v místech určených k přijímání příspěvků

d) prodejem předmětů, jestliže je příspěvek zahrnut v jejich ceně

e) prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku (jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek)

f) pronájmem telefonní linky určené ke shromažďování příspěvků z telefonního účtu, a to po dobu uvedenou v oznámení o konání sbírky Veřejné sbírky může konat obec nebo kraj a ostatní právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky a splňují podmínky stanovené Zákonem o veřejných sbírkách, mezi něž patří zejména přesná definice toho, kdo může veřejnou sbírku pořádat. Právní řád ČR neumožňuje, aby veřejnou sbírku pořádala fyzická osoba. Realizátor veřejné sbírky může pořádat několik sbírek současně, musejí však být povoleny na různé účely. Další sbírka na stejný účel tedy může být zahájena až po řádném vyúčtování sbírky předchozí. Zákon dále umožňuje pouze 6 metod realizace sbírky (zmíněno výše). Veřejné sbírky jsou kontrolovány ze strany úřadů v situaci, kdy dárci nemají možnost sami zjistit, jak s jejich prostředky bylo naloženo. Úřady tu reprezentují veřejnost, která přispěla na veřejně prospěšný účel a nemá sama za sebe možnost si ověřit, zda prostředky skutečně šly na deklarovaný účel sbírky.

PRAVIDELNÉ DÁRCOVSTVÍ

Nejčastější způsob podpory ze strany firem je peněžní dárcovství, přičemž firemní dárci vynakládají na charitativní účely zpravidla vyšší objem financí než individuální dárci. Finanční podpora je realizována jako přímá podpora jednorázová či opakovaná, sbírkou mezi zaměstnanci, kteří jsou zapojeni do dárcovských aktivit, firemní akcí nebo výstavou, výtěžky ze zaměstnaneckých akcí apod.

Jedním z motivací by měly být daňové úlevy. Ze zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyplývá, že právnické osoby lze odečíst nejvýše 10% základu daně sníženého o odčitatelné položky dle § 34.

KOUPĚ PŘEDMĚTU V RÁMCI FIREMNÍHO DÁRCOVSTVÍ

patří k oblíbeným formám podpory veřejně prospěšného účelu. Firmy obvykle určí pevnou částku z výtěžku prodeje každého kusu určitého výrobku na konkrétně vymezený veřejně prospěšný účel.

Daňová uznatelnost darů a informace ZDE.

Facebook