Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí očima odborníka.


PhDr. Klára Janečková, dětská psycholožka

Nadané dětí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Co je to nadání?

Působím v oblasti školství, na třech velkých nezávislých budovách, skoro deset let. Pod rukama mi prošlo mnoho dětí, také nadaných.  Pod pojmem nadání se nám vybaví mnoho definic, od talentu v určité oblasti, až po vysoký intelekt. Mohla bych se rozepsat na několik stran a zahltit čtenáře odbornými frázemi a Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Ale rozhodující je téma uchopit a uvést, jak to s nadanými dětmi v našich školách vlastně je.  Nadaní žáci se vyskytují a pod odborným vedením pedagogů dosahují vynikajících výsledků a rozvíjí své schopnosti. Není jich mnoho. Není výjimkou, že se na škole vyskytne jeden či dva. Ne více. Otázkou je, zda jsou všechny nadané děti včas diagnostikovány a podporovány. Zrovna u dětí se sociálně slabých rodin nemusí být talent objeven. Důvodů může být mnoho: předsudky pedagogů, málo podnětné rodinné prostředí, nedostatek kompenzačních pomůcek, záškoláctví či zvýšená absence ve škole.                                                                                                              

Dvojí výjimečnost

Nadaný je každý z nás. Někdo krásně maluje, jiný má vysoce rozvinuté logické myšlení a zvládá matematické operace, další skládá básně nebo píše povídky, někteří mají neobvyklý talent ve sportu a jsou fyzicky zdatní. Často se stává, že v některé oblasti máme své slabiny, někdy až extrémní, v jiné naopak dar vyniknout. Tomu se říká „dvojí výjimečnost“. Jsme dvě stránky jedné mince. S takovou to výjimečností se setkáváme u autismu, zejména u Aspergerova syndromu. Mají oslabenu sociální interakci a schopnost vnímat svět, často i řečové dovednosti, naopak jsou až geniální v rámci počítačů, početních úkolů aj. U každého je to zcela individuální. Můžeme se však i setkat s dětmi, které jsou ve všech oblastech dobré a dosahují nadstandardních výkonů. Jsou nadané ve více oblastech. Tyto děti mají všechny intelektové složky nadprůměrně vyvinuté. Jejich intelekt je vysoký.

Kritéria nadaných dětí

Možná se rodičům zdá, že jejich dítě je nadané, a ze strany učitelů by mu měla být poskytnuta náležitá podpora a rozvoj talentu. Není to tak snadné. Aby k dítěti pedagogové přistupovali individuálně a rozvíjeli jeho nadání až do maxima jeho potenciálu, musí dítě projít komplexní diagnostikou v pedagogicko-psychologické poradně. Zde pracují psychologové a speciální pedagogové, kteří užívají odborné a spolehlivé diagnostické baterie, testy, kterými zjistí míru nadání a celkové IQ. Pokud „oni“ vyhodnotí, že je dítě nadané v nějaké oblasti, předmětu, napíší doporučení škole i rodičům. Pro školu jsou tato doporučení závazná. Na základně nich zakoupí pomůcky, tablety, knihy a jiné kompenzační prvky k výuce. Učitel přistupuje k dítěti zcela individuálně a k běžné látce mu připravuje také jiné úkoly, materiály a pracovní listy, zadává příklady s vyšší obtížností a následně výkon žáka vyhodnocuje. Pokud se dítě do poradny nedostane, není nic ztraceno, zapálený pedagog může u žáka uplatnit tzv: přímou podporu ve výuce. Bez nějakých papírů a doporučení ví, jak žáka více stimulovat a podpořit, následně může návštěvu poradny rodině doporučit.  Můžeme se setkat s nadanými studenty, kteří nastoupí do školy dříve, případně přeskočí ročník.

Nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Nadané děti ze sociokulturně znevýhodněné rodiny to nemají snadné. Jedná se o rodiny s příjmem za hranící či na hranici minima, rodiny se závislým členem, rodiny patřící do nějaké náboženské sekty, nebo s domácím násilím či tendencí zanedbávat potomky, mohou to být rodiny s mnoha dětmi, které nemají čas se dětem věnovat a dát jim materiálně ani duševně tolik péče, která je nutná k rozvoji dovedností. Nadané děti z těchto rodin o svém nadání mnohdy nevědí. K jeho objevení a rozvoji dochází až ve škole. Tyto děti mají výborný prospěch, ač domácí příprava nedostačuje či žádná není. V kroužcích či pod dobrým vedením učitelů se rychle rozvíjí. Doma nemají knihy nebo přístup k počítači, ve škole mohou číst, učit se nejen základům, ale i zdokonalovat své možnosti. Pro tyto děti fungují neziskové organizace organizující volný čas s nabídkou mnoha činností. V případě doporučení poradnou funguje tzv. pedagogická intervence. Učitelé školy žáka po vyučování doučují v doporučených předmětech a rozvíjí jeho schopností. Sociální pracovníci mohou uplatnit fondy a z nich dítěti uhradit zájmové kroužky, terénní asistenční služba může docházet do rodin a s dítětem se připravovat na výuku a metodicky podporovat rodinu.  Možností je spousta. Jako klíčové je však nadání u žáka objevit a podchytit. Poté má stejné šance pro rozvoj jako jeho vrstevníci. V současné době je školství v naší zemi na vysoké úrovni a v rámci tzv. Inkluze je dětem s potřebou podpůrných opatření, také nadaným, věnována neobvyklá pozornost. Všechny děti tak mají šanci na kvalitní vzdělání.


Klára Janečková, spisovatelka a psycholožka

Pole s hvězdičkou * jsou povinná.

Přidat komentář

Přehled komentářů

    Napište první komentář!

Facebook