Nadační fond Šance pro talent

podporujeme nadané děti ze sociálně znevýhodněného prostředí

Informace pro subjekt údajů

Nadační fond Šance pro talent, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 04877331 (dále jen „Nadační fond Šance pro talent“) tímto jako správce osobních údajů informuje subjekty údajů o zpracování osobních údajů. Kontaktní osobou údajů je Kamil Vavrek.

Zpracování provádíme v souladu s Nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti s obecným nařízením o ochraně údajů" a další související legislativou, a to dle Čl. 6, bod 1. b) pro zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů (nebo např. f) pro účely našich oprávněných zájmů, tedy pro činnosti, naplňující účel naší organizace. 

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vašeho zájmu o naše aktivity a uchovávány dle zákonných lhůt. V souladu se zákony a nařízeními předáváme některé vaše údaje třetím stranám, a to pro účely účetní agendy firmě MXB s.r.o. a také pro účely získání finančních protředků do stipendijního programu nadaci Albatros.

Vy, jako subjekt údajů, máte právo na přístup k informacím o svých osobních údajích, na jejich opravu, výmaz, na omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo podat stížnost dozorovému orgánu, pokud je zpracováním vašich údajů porušeno Nařízení evropského parlamentu a rady 2016/679.

Nadační fond Šance pro talent, dne 25.5.2018.

Facebook